Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń do zmian polskich regulacji prawnych związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2012.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń do zmian polskich regulacji prawnych związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 30 Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń do zmian polskich regulacji prawnych związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. MI Nr 9, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"Zarządzenie Nr (..) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń do zmian polskich regulacji prawnych związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG";

2)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.";

3)
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Koordynator - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, właściwy do spraw budownictwa i gospodarki przestrzennej;

2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

3) Sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

4) członkowie Zespołu:

a) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

- Departamentu Dróg i Autostrad,

- Departamentu Prawnego,

- Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej,

b) przedstawiciele:

- Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

- Urzędu Transportu Kolejowego,

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

- Instytutu Techniki Budowlanej,

- Instytutu Badawczego Dróg i Mostów,

- Instytutu Kolejnictwa.";

3)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.