Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw implementowania Dyrektywy 97/43/EURATOM w zakresie ochrony osób przed zagrożeniem związanym z promieniowaniem jonizującym stosowanym w celach medycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2004.2.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 6 lutego 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw implementowania Dyrektywy 97/43/EURATOM w zakresie ochrony osób przed zagrożeniem związanym z promieniowaniem jonizującym stosowanym w celach medycznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw implementowania Dyrektywy 97/43/EURATOM w zakresie ochrony osób przed zagrożeniem związanym z promieniowaniem jonizującym stosowanym w celach medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 72 oraz z 2002 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 8, poz. 37) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - Wojciech Marciniak

Lecznica Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,

2) zastępca przewodniczącego Zespołu - Julian Liniecki

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

3) zastępca przewodniczącego Zespołu - Bogusław Maciejewski

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Radioterapii Onkologicznej,

4) sekretarz Zespołu - Wojciech Chruścielewski

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

5) członek Zespołu - Leszek Królicki

Krajowy Konsultant w Dziedzinie Medycyny Nuklearnej,

6) członek Zespołu - Olgierd Rowiński

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej,

7) członek Zespołu - Jerzy Jankowski

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

8) członek Zespołu - Julian Malicki

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu,

9) członek Zespołu - Krzysztof Pachocki

Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,

10) członek Zespołu - Marta Michalczuk

Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia,

11) członek Zespołu - Konrad Borowicz

Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia,

12) członek Zespołu - Stanisław Stelmach

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,

13) członek Zespołu - Mariola Mitchell

Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Zdrowia,

14) członek Zespołu - Stanisław Góźdź

Świętokrzyskie Centrum Onkologii,

15) członek Zespołu - Jolanta Naniewicz

Departament Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,

16) członek Zespołu - Joanna Pałczyńska-Okrasińska

Departament Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,

17) członek zespołu - Małgorzata Szczerbo-Trojanowska

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne.";

2)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Koszty związane z finansowaniem Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, z działu 851 - Ochrona zdrowia, z rozdziału 85195 - Pozostała działalność.

2. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.