Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw implementowania Dyrektywy 97/43/EURATOM w zakresie ochrony osób przed zagrożeniem związanym z promieniowaniem jonizującym stosowanym w celach medycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2002.3.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 2002 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 20 lutego 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw implementowania Dyrektywy 97/43/EURATOM w zakresie ochrony osób przed zagrożeniem związanym z promieniowaniem jonizującym stosowanym w celach medycznych.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw implementowania Dyrektywy 97/43/EURATOM w zakresie ochrony osób przed zagrożeniem związanym z promieniowaniem jonizującym stosowanym w celach medycznych (Dz. Urz. MZ Nr 11, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - Julian Liniecki

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

2) zastępca przewodniczącego Zespołu - Bogusław Maciejewski

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Radioterapii Onkologicznej,

3) sekretarz Zespołu - Irena Kwolczak

Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,

4) członek Zespołu - Leszek Królicki

Krajowy Konsultant w Dziedzinie Medycyny Nuklearnej,

5) członek Zespołu - Olgierd Rowiński

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej,

6) członek Zespołu - Jerzy Jankowski

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

7) członek Zespołu - Julian Malicki

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu,

8) członek Zespołu - Krzysztof Pachocki

Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,

9) członek Zespołu - Małgorzata Brzozowska

Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia,

10) członek Zespołu - Emilia Powała

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,

11) członek Zespołu - Maria Bagińska-Wierzbowska

Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Zdrowia,

12) członek Zespołu - Elżbieta Grabowska

Główny Inspektorat Sanitarny,

13) członek Zespołu - Jan Piskło

Główny Inspektorat Sanitarny.",

2)
§ 10 skreśla się,
3)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Koszty związane z finansowaniem Zespołu pokrywane są z budżetu państwa - z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85100 - Integracja Europejska.

2. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.