Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2013.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 1 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu w układzie zadaniowym

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 5 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu w układzie zadaniowym w § 8, wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, przekazywane są przez jednostki podległe lub nadzorowane do Dyrektorów Departamentów sprawujących nadzór i kontrolę w celu analizy efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.";

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2 wraz z oceną efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, przekazywane są Dyrektorowi Departamentu Budżetu w terminie trzech dni po terminach określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów wymienionego w ust. 1, w celu sporządzenia sprawozdań łącznych.

4b. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3, przekazywane są Dyrektorowi Departamentu Budżetu w trybie i terminach określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów wymienionego w ust. 1.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje następującymi działami administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka morska; transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).