Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2007.18.96

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 30 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga" (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 16, poz. 86) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raport, o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie do dnia 30 maja 2008 r.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.