Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2010
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 24 czerwca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 12/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (Dz. Urz. MNiI Nr 4, poz. 27 i Nr 7, poz. 42, Dz. Urz. MEiN z 2006 r. Nr 1, poz. 10, Dz. Urz. MNiSzW z 2006 r. Nr 1, poz. 2, z 2007 r. Nr 2, poz. 19 i Nr 5, poz. 57 i 65 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 36 i 46) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący - Cezary Szczepański

Członkowie: - Zbigniew Bielecki

- Radosław Chinalski

- Krzysztof Chomiczewski

- Andrzej Duks

- Piotr Durbajło

- Tomasz Kruk

- Julian Maj

- Krzysztof Marchelek

- Wojciech Marczyński

- Marek Orkisz

- Tadeusz Pyrcak

- Maciej Sysło

- Konrad Wojciechowski

- Józef Wrona

- Jacek Zalewski

Sekretarz - Leszek Staniszewski.";

2)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Wdrożeń i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).