Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2012.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 11 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 81/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową (Dz. Urz. MNiSW Nr 4, poz. 98) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w pkt 1:
a) lit c otrzymuje brzmienie:

"c) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, z wyłączeniem specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej nauki oraz przedstawienie propozycji wysokości finansowania albo odmowy przyznania środków wraz z uzasadnieniem,",

b) lit e otrzymuje brzmienie:

"e) działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem naukowych baz danych, z wyłączeniem Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz przedstawienie propozycji wysokości finansowania albo odmowy przyznania środków finansowych wraz z uzasadnieniem,";

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu Specjalistycznego Nauk Humanistycznych, Społecznych i Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej wchodzą:

1) Przewodniczący - Wojciech Chudziak;

2) członkowie: - Danuta Dziawgo,

- Jolanta Gliniecka,

- Grażyna Korpal,

- Dariusz Kuźmina,

- Elżbieta Opilowska,

- Krzysztof Pietrowicz,

- Władysław Szymański.";

3) w § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przewodniczący zespołów mogą w uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym.";

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z posiedzenia zespołów oraz obiegowego trybu rozpatrzenia spraw sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący zespołów.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).