Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2006.1.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/05
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 30 listopada 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do spraw oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238 poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 43/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do spraw oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych (Dz. Urz. MNiI Nr 13, poz. 54) w § 3 ust. 44 otrzymuje brzmienie:

"44. W skład Zespołu Nauk o Materiałach T08A wchodzą:

Przewodniczący - Marek Hetmańczyk

Członkowie: - Jan Dutkiewicz

- Bogdan Garbarz

- Mieczysław Jurczyk

- Eugeniusz Łągiewka

- Jan Sieniawski

- Krzysztof Sikorski

Do zakresu tematycznego działania zespołu należą zjawiska i metodyka badań; teoretyczne podstawy procesów technologicznych; charakterystyki użytkowe i zasady doboru materiałów."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.