Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2006.1.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2005
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 17 listopada 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do spraw oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 43/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do spraw oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych (Dz. Urz. MNiI Nr 13, poz. 54) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 26 otrzymuje brzmienie:

"26. W skład Zespołu Nauk Klinicznych Zabiegowych P05C wchodzą:

Przewodniczący - Marian Szamatowicz

Członkowie: - Michał Drews

- Janusz Emerich

- Marek Krawczyk

- Zdzisław Kruszyński

- Leszek Kryst

- Henryk Majchrzak

- Leszek Romanowski

- Jacek Składzień

- Bronisław Stawarz

- Mieczysław Szostek

- Seweryn Wiechowski

Do zakresu tematycznego działania zespołu należy chirurgia ogólna; kardiochirurgia i angiochirurgia; traumatologia i ortopedia; transplantologia; otolaryngologia; neurochirurgia; urologia; chirurgia szczękowa; torakochirurgia; onkologia";

2) ust. 27 otrzymuje brzmienie:

"27. W skład Zespołu Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej P05D wchodzą:

Przewodniczący - Lechosław Dworak

Członkowie: - Jan Dzieniszewski

- Marian Grzymisławski

- Wiesław Jędrychowski

- Jerzy Orłowski

- Ryszard Piotrowicz

- Krzysztof Spodaryk

- Henryk Ireneusz Trzeciak

- Stefan Tyski

- Andrzej Wit

- Barbara Woynarowska

Do zakresu tematycznego działania zespołu należy medycyna społeczna; medycyna pracy; medycyna zdrowia środowiskowego; rehabilitacja narządów ruchu; rehabilitacja chorób układu krążenia; kultura fizyczna; żywność i żywienie";

3) ust. 28 otrzymuje brzmienie:

"28. W skład Zespołu Medycyny Wieku Rozwojowego P05E wchodzą:

Przewodniczący - Marian Szamatowicz

Członkowie: - Katarzyna Bieganowska

- Antoni Dyduch

- Wiktor Jankowski

- Maciej Kaczmarski

- Jan Kotarski

- Małgorzata Krajewska-Walasek

- Janusz Kłoczko

- Ryszard Lauterbach

- Maria Respondek-Liberska

- Stanisław Różewicki

- Janusz Wendorff

- Ewa Ziętkiewicz

Do zakresu tematycznego działania zespołu należy perinatologia; pediatria; ginekologia; położnictwo; stomatologia";

4) ust. 52 otrzymuje brzmienie:

"52. W skład Zespołu Inżynierii Ochrony Środowiska T09D wchodzą:

Przewodniczący - Henryk Górecki

Członkowie: - Anna Grabińska-Łoniewska

- Renata Kocwa-Haluch

- Jan Konieczyński

- Jacek Nawrocki

- Hanna Obarska-Pempkowiak

- Lucjan Pawłowski

- Czesława Rosik-Dulewska

- Jan Siuta

- Kazimierz Szymański

- Tomasz Winnicki

- Stanisław Wroński

Do zakresu tematycznego działania zespołu należą badania poznawcze i stosowane w dziedzinie inżynierii ochrony środowiska; ochrona powietrza atmosferycznego (problemy emisji zanieczyszczeń); ochrona gruntów i gospodarka odpadami (wpływ składowiska odpadów na środowisko); technologia unieszkodliwiania odpadów; rekultywacja terenów zdewastowanych; zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekami (oczyszczanie ścieków, odnowa wody i unieszkodliwianie osadów ściekowych) ".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.