Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Zarządzającej do Spraw Realizacji Projektu "Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Zarządzającej do Spraw Realizacji Projektu "Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki historii".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2009.1.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Zarządzającej do Spraw Realizacji Projektu "Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki historii"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 24 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Zarządzającej do Spraw Realizacji Projektu "Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki historii" w § 3 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Grzegorz Chorąży oraz Małgorzata Szybalska, przedstawiciele Ministra Edukacji Narodowej,".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.