Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2010.13.71

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 października 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 69 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 37) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Małgorzata Hrycak - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, poz. 679.