Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2013.49

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 22 listopada 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 96) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Dariusz Poznański - przewodniczący Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;";

2)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Magdalena Machura - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;";

3)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Aleksandra Andruszczak-Zin - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).