Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2013.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 87) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Wojciech Kłosiński - Przewodniczący Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.