Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Słowińskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 10 grudnia 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Słowińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 16 ust. 4a ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 7 Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie powołania Rady Słowińskiego Parku Narodowego zmienionym zarządzeniem Nr 23 Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2003 r., w § 1 po pkt 24 dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

"25) Zdzisław Kołodziejski

Starosta Powiatu Słupskiego.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.