Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2013.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 września 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) postanawia się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 24 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 28 oraz 2012 poz. 45), w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - jako Przewodniczący Rady;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 7 sierpnia 2013 r.