Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2012.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 21 sierpnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) postanawia się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 24 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 28) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Powołuję Janusza Janowskiego p. o. Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie na Koordynatora Programu e-Podatki.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 19 czerwca 2012 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne - na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).