Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2012.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców (Dz. Urz. MNiSW poz. 36) w § 8 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) przelotu samolotem na terenie kraju, w wysokości wynikającej z dokumentów potwierdzających ich poniesienie, nieprzekraczającej jednak równowartości ceny biletu na przejazd środkiem krajowego publicznego transportu kolejowego w klasie 2 na tej samej trasie.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).