Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.53

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2010
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) i MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ2)
z dnia 7 czerwca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 8 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (Dz. Urz. MENiS Nr 4, poz. 18, Dz. Urz. MEN z 2005 r. Nr 3, poz. 18, Dz. Urz. MNiSzW z 2007 r. Nr 5, poz. 61 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 8) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Członkowie:

a) dr hab. Dorota Brzozowska,

b) prof. dr hab. Anna Dąbrowska,

c) dr Iwona Janowska,

d) prof. dr hab. Władysław Makarski,

e) prof. dr hab. Jan Mazur,

f) prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak,

g) prof. dr hab. Jerzy Podracki,

h) prof. dr hab. Tadeusz Zgółka,

i) prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 29, poz. 358, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 73, poz. 661, z 2004 r. Nr 92, poz. 878, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 164, poz. 1365 i Nr 186, poz. 1567, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1280.