Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2011.2.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 35 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 91) w § 1:
1)
skreśla się pkt 7;
2)
po pkt 13 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

"14) Danuta Karkowska - Uniwersytet Łódzki,

15) Tomasz Pasierski - Warszawski Uniwersytet Medyczny.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531 i Nr 107, poz. 679.