Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lutego 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 10 lutego 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 23 Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący - Pan Tomasz Podgajniak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).