Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPSp.2011.5.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 09 listopada 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 11 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zmienionym zarządzeniem Nr 15 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2010 r., zarządzeniem Nr 3 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2011 r. oraz zarządzeniem Nr 8 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r., załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

Skład osobowy Komitetu

W skład Komitetu Minister powołuje następujące osoby:
1)
Pan Marek Bucior - Przewodniczący Komitetu;
2)
Pan Ireneusz Fąfara - członek niezależny Komitetu;
3)
Pan Robert Gwiazdowski - członek niezależny Komitetu;
4)
Pani Urszula Kalina-Prasznic - członek niezależny Komitetu;
5)
Pani Leokadia Oręziak - członek niezależny Komitetu.

______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej, kieruje działami administracji rządowej - praca, zabezpieczenie społeczne, sprawy rodziny na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.