Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2014.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 14 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 15 i 54, z 2013 r. poz. 41 i 51 oraz z 2014 r. poz. 6) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący:

Stanisław RAKOCZY - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).