Zm.: zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.261

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 lipca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu

Biuro Audytu Wewnętrznego

Na podstawie art. 290 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

§  1.
W § 1 zarządzenia Nr 17/MON z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. MON Nr 8, poz. 76), zamiast wyrazów "Marcin IDZIK - Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji" wprowadza się wyrazy "Beata OCZKOWICZ - Podsekretarz Stanu do Spraw Infrastruktury".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.