Zm.: zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2012.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 14 czerwca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 38 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2010 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi Nr 30, poz. 38 oraz z 2011 r. Nr 3, poz. 5) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący - Andrzej Butra - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.