Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 5 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. poz. 612) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. MKiDN poz. 57 i 66) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ocena wniosków o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury;";

2) w załączniku w § 5:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Członkowie Komisji w związku z udziałem w posiedzeniu Komisji, otrzymują:

1) zwrot kosztów podróży, obliczony zgodnie z przepisami o należnościach przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;

2) zapewnienie:

a) noclegu,

b) poczęstunku, w przypadku gdy posiedzenie Komisji trwa powyżej pięciu godzin.";

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Koszty, o których mowa w ust. 6, pokrywane są z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister w dziale 921, rozdziale 92105, odpowiednio z paragrafu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - w przypadku refundacji kosztów podróży oraz z paragrafu 4300 - w przypadku pozostałych kosztów.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).