Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.193

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych

Na podstawie art. 29 ust 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 21, z 2006 r. Nr 1, poz. 1, z 2007 r. Nr 5, poz. 23 i Nr 9, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się w Ministerstwie Sprawiedliwości Komisję Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych, zwaną dalej "Komisją", w składzie:

Przewodniczący: Jacek Zieliński,

Z-ca Przewodniczącego: Wojciech Ulitko,

Członkowie: 1) Wojciech Gilewski,

2) Karina Barankiewicz,

3) Danuta Kierzkowska,

4) Artur Dariusz Kubacki,

5) Paweł Nałęcz,

6) Edward Szędzielorz,

7) Władysław Maksymiec";

2) uchyla się § 3.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z. dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 722, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.