Zm.: zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do spraw wyłonienia Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2014.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 17 grudnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do spraw wyłonienia Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących

Na podstawie art. 84b ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675, 829 i 1005) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2013 r. o powołaniu komisji konkursowych do spraw wyłonienia Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (Dz. Urz. MNiSW poz. 52) w § 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) w dziedzinie nauk weterynaryjnych w składzie:

– prof. dr hab. Marta Elżbieta Kankofer (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie),

– prof. dr hab. Stefan Grzegorz Pierzynowski (Lund University),

– prof. dr Barry T. Rouse (University of Tennessee).".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).