Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2007.6.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 111/2007
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 9 sierpnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie Nr 65/2005 Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych

Na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 65/2005 Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych, zmienionym zarządzeniem Nr 100/2006 Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 18 lipca 2006 r., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. W skład komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych wchodzą:

1) Witold Pochmara - Przewodniczący Komisji,

2) Marta Kłosińska - Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3) Beata Ciężkowska - Sekretarz Komisji,

4) Maciej Bombol - Członek Komisji,

5) Krzysztof Witczak - Członek Komisji,

6) Grzegorz Łętocha - Członek Komisji."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.