Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2012.134

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 sierpnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z dnia 18 czerwca 2012 r., poz. 91), w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:

a) dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,

b) Marek Wikiński - radca prawny;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.