Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.135

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 78 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z dnia 15 lutego 2013 r., poz. 42), w § 1:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:

a) Ewa Talarczyk - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,

b) Mirosław Walc - adwokat;";

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:

a) Łukasz Klimowicz - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,

b) Katarzyna Bartold - adwokat;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.