Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.116

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z poźn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie, w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:

a) Maja Smoderek - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,

b) Agnieszka Jesiotr-Rejmanowska - radca prawny;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.