Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2012.148

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 września 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 71b § 1 i art. 71g § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r., poz. 75, z późn. zm.), § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Dorota Rynkiewicz-Szafurska - notariusz - członek.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286, Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 483, Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.