Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r., z siedzibą w Białymstoku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.112

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Białymstoku

Na podstawie art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Białymstoku, w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:

a) Joanna Moczydłowska - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku,

b) Ewa Krętowska - adwokat;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.