Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2010 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2010.5.68

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 maja 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2010 r. z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 2010 r. Nr 74/10/DNAP w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2010 r. z siedzibą w Poznaniu w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:

Piotr Majchrzak - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,

Irena Kościelska - radca prawny;

Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:

Ewa Kaźmierczak - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,

Józef Kuczewski - radca prawny".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.