Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.236

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r.

Na podstawie art. 368 ust. 5 i ust. 6 w zw. z art. 336 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r. (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 210), § 1 pkt 2e otrzymuje brzmienie:

"e) Grażyna Błociszewska-Jankowska - radca prawny,".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.