Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.224

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 4 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r.

Na podstawie art. 368 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 4 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r. (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 216), § 1 pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) Magdalena Szcześniak - radca prawny,".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.