Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2012.170

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego

Na podstawie art. 368 ust. 5 i ust. 6 w zw. z art. 336 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 14, poz. 198), § 1 pkt 2e otrzymuje brzmienie:

"e) dr hab. Monika Całkiewicz - radca prawny,".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.