Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.237

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku

Na podstawie art. 71b § 1 i art. 71g § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 174) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Bożena Bojko-Szczegiecka - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku - członek;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.