Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.202

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach

Na podstawie art. 71b § 1 i art. 71f § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 175), w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Jacek Sobczyński - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach - zastępca przewodniczącego;";

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Marzena Dec - sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach - członek;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 483, Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.