Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.195

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, w Katowicach oraz w Rzeszowie

Na podstawie art. 29a ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 oraz Dz. U. z 2012 r. Nr 759 i Nr 1544) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, w Katowicach oraz w Rzeszowie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r. poz. 34 i poz. 151) w § 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) prof. dr hab. Elżbieta Traple - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - członek.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.