Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2012.150

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 września 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75f ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 46) w § 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) Andrzej Kot - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - członek;

4) Małgorzata Gruszecka - adwokat - członek;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.