Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Izby Notarialnej w Szczecinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2006.2.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 marca 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Izby Notarialnej w Szczecinie

Na podstawie art. 71f § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 65/06/DSU Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2006 r. o powołaniu Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Izby Notarialnej w Szczecinie § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Izby Notarialnej w Szczecinie w następującym składzie:

- Ryszard Iwankiewicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,

- Danuta Jezierska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,

- Artur Kowalewski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,

- Danuta Soroka - sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim,

- Danuta Bartkowiak - notariusz,

- Leszek Pietrakowski - notariusz,

- dr hab. Janusz Sługocki - Uniwersytet Szczeciński".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417.