Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.212

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2013 r.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 210/13/DSO Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2013 r. § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) Andrzej Ryński, sędzia Sądu Najwyższego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - egzaminator z zakresu prawa karnego;"

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.