Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.130

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z poźn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z dnia 7 lutego 2013 r., poz. 30), w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:

a) Marek Lewandowski - sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu,

b) Stefan Mucha - radca prawny;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.