Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z dnia 28 maja 2012 r., poz. 65), w § 1:
1)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:

a) Karol Kosiński - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie,

b) Gerard Madejski - radca prawny;";

2)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:

a) Małgorzata Pałeszniak-Gańczarek - sędzia Sądu Rejonowego w Piasecznie,

b) Teresa Dąbrowska - radca prawny;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.