Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Rzeszowie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z poźn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Rzeszowie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z dnia 28 maja 2012 r., poz. 60), w § 1:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:

a) Stanisław Sielski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie,

b) Piotr Gajoch - radca prawny;";

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:

a) Grażyna Demko - sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie,

b) Małgorzata Ciepły - radca prawny;";

3) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:

a) Anna Pelc - sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie,

b) Bożena Nawrocka - radca prawny;";

4) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:

a) Magdalena Józefczyk - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie,

b) Artur Bieleć - radca prawny.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.