Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Gdańsku

Na podstawie art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Gdańsku (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z dnia 30 kwietnia 2012 r., poz. 36), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:

a) Ewa Koperska-Kuc - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,

b) Przemysław Rybiński - adwokat;";

2) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:

a) Ewa Tomaszewska - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,

b) Marek Januszczyk - adwokat;";

3) w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:

a) Krzysztof Przasnyski - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku,

b) Sławomir Bąkowski - adwokat.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku i Koszalinie.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.