Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.38

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z poźn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z dnia 28 maja 2012 r., poz. 61), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:

a) Edyta Buczkowska-Żuk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,

b) Wojciech Soiński - radca prawny;";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.