Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Katowicach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.7.120

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 maja 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Katowicach

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Katowicach (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 60), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:

"1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:

Kazimierz Gajowiec - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,

Ewa Radwan - radca prawny;

Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:

Witold Mazur - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach,

Michał Grzybczyk - radca prawny;

2) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:

Janina Borgulat - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,

Jacek Górecki - radca prawny;

Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:

Andrzej Kieć - sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach,

Piotr Misiewicz - radca prawny;

4)Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:

Anna Apollo - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,

Bogusław Ziomek - radca prawny;

Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:

Rafał Wolnik - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,

Grażyna Proskurnicka - radca prawny.";

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Annę Apollo.";

3)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Janusza Kiercza.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.