Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2010.6.82

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 czerwca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Gdańsku

Na podstawie art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Gdańsku (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 12, poz. 119) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:

Marek Machnij - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,

dr Roman Olszewski - adwokat.

Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:

Artur Lesiak - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,

Adam Mróz - adwokat".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676.